Upravno in ustavno pravo

  • svetovanje in zastopanje strank v upravnih postopkih pred upravnimi organi,
  • zastopanje strank v upravnih sporih,
  • sestava pobud za presojo ustavnosti zakonskih in podzakonskih aktov,
  • sestava ustavne pritožbe.