Delovno pravo in pravo socialne varnosti

  • sestava internih pravnih aktov za delodajalce,
  • sestava in pregled pogodb o zaposlitvi,
  • vodenje postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi
  • zastopanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih (zastopanje v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi),
  • zastopanje delavcev v postopkih uveljavljanja pravic iz delovnih razmerij,
  • zastopanje delodajalcev v postopkih prenehanja delovnih razmerij (zastopanje na zagovorih pred delodajalci),
  • zastopanje strank v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
  • zastopanje strank v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
  • zastopanje strank v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz naslova brezposelnosti,
  • zastopanje strank v socialnih sporih.